Sản phẩm mới
Video
Tin tức

BJTs

BD139 TO-126 NPN

BD139 TO-126 NPN

2.500 VNĐ

MUR4060

MUR4060

15.000 VNĐ

IRF1404

IRF1404

10.000 VNĐ

BD140

BD140

2.500 VNĐ

2N5401

2N5401

500 VNĐ

B649

B649

2.000 VNĐ

P60NF06

P60NF06

9.000 VNĐ

C9012

C9012

500 VNĐ

D669

D669

3.000 VNĐ

MJ2955

MJ2955

14.000 VNĐ

H1061

H1061

3.500 VNĐ

C828

C828

500 VNĐ

D468

D468

1.000 VNĐ

A564

A564

1.000 VNĐ

A1013

A1013

800 VNĐ

A1015

A1015

500 VNĐ

C557

C557

800 VNĐ

B772

B772

1.000 VNĐ

Transistor 2N7000

Transistor 2N7000

1.500 VNĐ

Facebook chat