Sản phẩm mới
Video
Tin tức

THYRISTOR SCR - TRIAC

BT152-600R

BT152-600R

6.000 VNĐ

BTA41-700B

BTA41-700B

13.000 VNĐ

BTA20-600B

BTA20-600B

7.000 VNĐ

BTA20-800B

BTA20-800B

9.000 VNĐ

BT136

BT136

3.000 VNĐ

5P6M

5P6M

8.000 VNĐ

2P4M

2P4M

3.000 VNĐ

MCR 100-8

MCR 100-8

1.000 VNĐ

5P4M

5P4M

5.000 VNĐ

BT151

BT151

3.000 VNĐ

BT137

BT137

4.000 VNĐ

BTA12

BTA12

4.000 VNĐ

BTA06

BTA06

5.000 VNĐ

BTA136

BTA136

3.000 VNĐ

BTA16

BTA16

5.000 VNĐ

BT136 SMD

BT136 SMD

3.000 VNĐ

Transistor BT169

Transistor BT169

1.500 VNĐ

MCR100-6

MCR100-6

800 VNĐ

MCR 100-8

MCR 100-8

1.500 VNĐ

Facebook chat